CHOOSE ONE SIDE:

“NO FETA” GREEK SALAD V VG GF or AEGEAN SLAW V VG GF or NEW POTATOES V VG GF or CHIPS V VG or POURGOURI-BULGUR WHEAT V VG